Procedure rapportage

 

De planning van de afspraken is in handen van Nathalie Beyne. Bekijk de actuele wachtlijst.

Voor het feitelijke contact met de betrokkene wordt in de regel een uur uitgetrokken. Na afloop hiervan worden doorgaans nog aanvullende röntgenfoto’s vervaardigd. De rapporteur streeft ernaar zijn dictaat binnen 1 tot 2 weken aan de secretaresse aan te leveren. Daarna volgen een aantal correctierondes alvorens het conceptrapport aan de betrokkene ter inzage wordt gestuurd.

In de praktijk is dit al snel 6 to 8 weken na het bezoek aan de specialist.  Bij aanvang van de rapportageprocedure zijn niet altijd alle gegevens beschikbaar en daardoor kan het opvragen van radiologische dossiers uit de verschillende ziekenhuizen een belangrijke vertragende factor vormen.

Afhankelijk van het type rapport heeft de betrokkene al dan niet een blokkeringrecht, meer of minder inzagerecht, maar altijd het recht op correctie van de gegevens zoals genoteerd ten tijde van het vraaggesprek. Zie ook rechten betrokkene. Hiertoe krijgt de betrokkene (een deel van) het conceptrapport toegezonden.

Maximaal 3 weken nadien worden eventuele aanpassingen doorgevoerd en kan het definitieve rapport naar de aanvragende instanties worden verzonden. Bij zaken waarbij hoor en wederhoor dient te worden toegepast, wordt de procedure hierdoor navenant langer. Dit geldt ook voor rechtbankzaken waarbij beide partijen hun goedkeuring aan het rapport moeten verlenen alvorens het aan de griffier van de rechtbank in definitieve versie kan worden aangeboden.

Wanneer ten behoeve van een buitenlandse opdrachtgever of om andere redenen een rapportage in een andere taal dan de Nederlandse gewenst is, wordt hiervoor, ongeacht de gewenste taal, een erkend vertaalbureau ingeschakeld door de opdrachtgever.

Desondanks doet het OEC haar uiterste best, mede door een continue monitoring van het productieproces, de rapportages binnen redelijke termijn af te ronden.

Voor vragen omtrent het stadium waarin een rapport zich bevindt kunt U zich (bij voorkeur) per E-mail richten tot info@oecamsterdam.nl Van hieruit kan de vraag dan worden doorgeleid naar de betreffende rapporteur en diens secretaresse.

Het OEC Amsterdam neemt goede zorg serieus en we vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen via voorzitter@oecamsterdam.nl.