Rechten betrokkene

De hieronder staande uitleg is grotendeels ontleend aan de “Richtlijnen van de Nederlandse Orthopedische Vereniging” m.b.t. het verzorgen van rapportages, uitgave december 2005.

De wet en regelgeving voorziet in een aantal rechten van de betrokken keurling.

Correctierecht

Het correctierecht is altijd van toepassing en betreft (uitsluitend) de verslaggeving van het vraaggesprek dat betrokkene met de specialist heeft gehad. De betrokkene krijgt het verslag van dit gesprek in concept toegestuurd en kan, binnen de grenzen van redelijkheid, verzoeken om aanpassing / aanvulling van weergave van feiten en eventuele correcties aanbrengen waar fouten zijn gemaakt.

Na uiterlijk twee weken wordt de reactie verwacht en de eventuele veranderingen doorgevoerd waarna het definitieve rapport naar de opdrachtgever wordt verstuurd. Indien binnen genoemde termijn geen reactie is vernomen wordt de betrokkene geacht in te stemmen met de inhoud van het conceptverslag.

Inzagerecht

Het inzagerecht geldt voor het gehele rapport en is van toepassing als ook het blokkeringsrecht geldt (zie hieronder). Indien er geen recht op inzage vooraf geldt, kan de betrokkene te allen tijde het definitieve rapport bij de opdrachtgever opvragen.

Dit kan van direct belang zijn daar er veelal in het rapport suggesties worden gedaan teneinde verbetering in de toestand van betrokkene te bewerkstelligen.

Blokkeringsrecht

De wetgeving is ten aanzien van het blokkeringsrecht nog niet erg helder. In een aantal gevallen kan de betrokkene, na inzage van het complete conceptrapport, zijn blokkeringsrecht laten gelden waardoor verhinderd wordt dat het rapport uitgebracht wordt. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht en zorgt voor het verdere vervolg van de procedure.

Betrokkene wordt verzocht binnen drie weken aan de specialist schriftelijk te laten weten of er al dan niet van het recht gebruikt wordt gemaakt en zo niet, welke eventuele correcties er in het verslag van het vraaggesprek moeten worden aangebracht. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen in andere onderdelen van de rapportage te verlangen.

Wanneer welk recht

Voor alle rapportages geldt het correctierecht. Het blokkeringsrecht is van toepassing bij aansprakelijkheidszaken (WA, werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid) en bij rapportages die door de medisch adviseur van een advocaat of letselschadebureau worden aangevraagd.

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij keuringen die aangevraagd worden door de medisch adviseur van een verzekeraar waar men een arbeidsongeschiktheidsverzekering of (collectieve) ongevallenverzekering heeft afgesloten, immers, deze verzekeringen zijn vrijwillig aangegaan en daarmee wordt de verzekeraar het recht verleend onderzoek te (laten) verrichten naar klachten en afwijkingen die een grond zouden kunnen vormen voor een eventuele uitkering op basis van die verzekering.

Een bijzonder geval betreft de rapportage in het kader van beroepsaansprakelijkheid, waarbij een oordeel moet worden gegeven over het handelen van een (orthopedisch) specialist. Op de beoordeling van het handelen als zodanig is het blokkeringsrecht niet van toepassing maar wel waar het gaat om de beoordeling van de gezondheidsschade die zou zijn ontstaan als gevolg van de veronderstelde foute medische (be)handeling.

PRIVACYVERKLARING

Algemeen

Het Orthopedisch Expertise Centrum (OEC) verricht orthopedische expertises voor verschillende soorten opdrachtgevers in Nederland. Hiervoor is nodig dat persoonsgegevens, waaronder gegevens over de gezondheid, worden verwerkt.i Soms worden persoonsgegevens van opdrachtgevers verwerkt ten behoeve van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Er worden geen gegevens verwerkt via een geautomatiseerde besluitvorming in de zin van de Algemene Verordening.

Gegevensbescherming

Voor elke soort verwerking worden alleen die persoonsgegevens verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. De gegevens worden alleen verwerkt als daarvoor een reden (grondslag) bestaat, zoals het uitvoeren en declareren van de opdracht, de toestemming van een betrokkene, een gerechtvaardigd belang van OEC en een wettelijke verplichting.ii

Opdrachtgevers

De persoonsgegevens worden beveiligd volgens de geldende regelgeving en beveiligingsstandaarden voor de zorg. OEC werkt binnen in de beveiligde omgeving Iletsel.nl. Vaak is niet de betrokkene (dat is degene over wie de expertise gaat) zelf de opdrachtgever van OEC, maar een derde. Denk aan advocaten of andere belangenbehartigers, verzekeringsmaatschappijen, letselschadebureaus, een rechtbank, een medisch adviseur en een zorgaanbieder zoals een ziekenhuis. Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan opdrachtgevers worden vanzelfsprekend de (geheimhoudings)regels en het eventueel van toepassing zijnde blokkeringsrecht in acht genomen.

Opvragen van informatie

Persoonsgegevens worden in de regel door een opdrachtgever en/of de betrokkene zelf verstrekt. Voor een expertise is het soms nodig informatie bij een derde, zoals een ziekenhuis, op te vragen. Denk aan röntgenbeelden. Dit gebeurt in principe alleen met toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan, totdat de informatie daadwerkelijk is opgevraagd, worden ingetrokken. Het gevolg van die intrekking kan wel zijn dat de expertise niet (verder) kan worden uitgevoerd.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens van opdrachtgevers worden vijf jaar bewaard, gerekend vanaf het laatste contact. Als de gegevens niet meer hoeven te worden bewaard, worden zij door OEC vernietigd. Expertisegegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor de expertise is verricht. De bewaartermijn van de persoonsgegevens van een betrokkene is dus vaak aanzienlijk korter dan de algemene bewaartermijn van twintig jaar voor medische dossiers.

Rechten van de betrokkene

Een betrokkene heeft recht op inzage in en kopie van zijn dossier, tenzij dat in strijd komt met de persoonlijke levenssfeer van een ander. De kopie kan ook elektronisch worden verstrekt. Ook bestaat het recht om te weten wie inzage heeft gehad in het dossier (logging). Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de expertise-opdracht hebben toegang tot de gegevens waarvan zij voor hun werkzaamheden kennis moeten nemen. Uiteraard hebben zij een geheimhoudingsplicht. Een betrokkene kan een verzoek doen om gegevens te corrigeren als deze feitelijk onjuist zijn. De betrokkene heeft daarnaast het recht om vernietiging van diens dossier te vragen. Aan dit verzoek moet worden voldaan, tenzij bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander of een voorschrift zich tegen vernietiging verzet.

De persoonsgegevens die een betrokkene zelf heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat kan worden gevraagd die gegevens aan een ander expertisecentrum over te dragen.

De betrokkene heeft in twee situaties het recht om aan een organisatie te vragen diens persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar c.q. verzet. Ten eerste als die organisatie de gegevens gebruikt voor direct marketing. Ten tweede vanwege een specifieke persoonlijke situatie.

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over de rechten van betrokkenen en de regels over het verwerken van persoonsgegevens.

i Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een persoon. Bijvoorbeeld een naam en een BSN. Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld opslaan, kopiëren, aan anderen verstrekken, wordt ‘verwerken’ genoemd.

ii Er worden zonder expliciete toestemming van d betrokkene geen gegevens gedeeld met een land of internationale organisatie buiten de EU.